So sánh sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn kín:

Hệ thống tuần hoàn kín là hệ thống tuần hoàn trong cơ thể, ở đó máu lưu thông liên tục trong mạng lưới mạch máu. Trong hệ tuần hoàn kín thì máu được lưu thông dưới áp lực cao, và do đó, tốc độ chảy của máu sẽ nhanh hơn.

Hệ tuần hoàn hở:

Hệ tuần hoàn mở là hệ tuần hoàn trong cơ thể, tại hệ tuần hoàn hở không có mao mạch. Gọi là “hở” vì máu có thể thoát ra khỏi hệ thống tuần hoàn. Hệ thống này chỉ thích hợp với các động vật nhỏ như động vật chân đốt hoặc thân mềm.

Giống nhau: 

Đều là một hệ thống tuần hoàn trong cơ thể.

Khác nhau:

Hệ tuần hoàn kín

Hệ tuần hoàn hở

Gặp ở một số động vật không xương sống và tất cả động vật có xương sống

-Máu vào động mạch, tràn vào khoang cơ thể rồi theo tĩnh mạch về tim. Không có mao mạch.
-Lượng máu nhiều mà thực chất dịch cơ thể (khoảng 50% khối lượng cơ thể)
-Máu trao đổi chất với tế bào thông qua dịch mô
– Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh.
– Sắc tố hô hấp như hemoglobin,…
– Hiệu quả cao

 
– Gặp ở một số động vật không xương sống có kích thước nhỏ.
– Máu được lưu thông liên tục trong mạch kín, có mao mạch.
-Lượng máu ít (khoảng 3 – 10 % khối lượng cơ thể).
 
-Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào.
-Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
– Sắc tố hô hấp như hemoxianin

-Hiệu quả thấp

Leave a Reply