Write about: “My favourite author” (Topic viết về tác giả yêu thích của tôi)

My favourite author is William Shakespeare, a man who has written enough for immortality.
Though a few hundred years have elapsed since the death of Shakespeare and volumes have been written on the life and work of this great writer, his early life still remains a subject for speculation and conjecture. It is generally believed that Shakespeare had very little schooling. Yet his keen intellect and mastery of language have earned for him the appreciation and applause of the literary world.
Shakespeare’s fame, ‘I think, originates from his ability to identify his readers with the characters in his stories. In most of his stories we find reflections of our own experiences. This shows strikingly that Shakespeare had an insight into ‘human nature and the problems of life. His tragedies such as “Macbeth’ and “Hamlet” clearly show his deep knowledge of the human mind. Man’s ambition, desperation, sorrows, frustrations and hopes are dealt with in these tragedies with such skill that the reader himself experiences all the mental conflicts and emotions, and thus gets a better idea about human nature. With equal skill, Shakespeare deals with man’s joys and pleasures in all his comedies. His comedies like, “Twelfth Night” and “As You Like It,’ are a delight to read. Through the characters in his stories Shakespeare conveys his views on life and the world. Most of his characters, such as Hamlet, are vehicles for moral instruction. Man’s nature is the theme of all his writings. By a skillful combination of words and situations, he reveals the worst as well as the best in man. His choice of words is masterly and many of his phrases are literary gems. As man’s nature is his theme, what he wrote years ago remains true even today, and it will remain so till the end of time. It is for all these reasons that I enjoy reading Shakespeare.
However, I do enjoy reading the works of other writers too, such as those of Charles Dickens and Jane Austen. But they do not give the satisfaction that Shakespeare gives. I find Shakespeare’s stories so interesting that I have read the same stories several times in last few years; and, every time I read the same story, I learn something new about human nature. Shakespeare was indeed a gen
Dich:
Tác giả yêu thích của tôi là William Shakespeare, một người đã viết đủ cho sự bất tử.
Mặc dù một vài trăm năm đã trôi qua kể từ cái chết của Shakespeare và khối lượng đã được viết về cuộc đời và công việc của nhà văn vĩ đại này, cuộc sống ban đầu của ông vẫn là một chủ đề cho đầu cơ và phỏng đoán. Người ta thường tin rằng Shakespeare có rất ít học. Tuy nhiên, trí tuệ và trí thông minh của ông về ngôn ngữ đã thu được cho ông sự đánh giá cao và vỗ tay của thế giới văn học.
Danh tiếng của Shakespeare, ‘tôi nghĩ, bắt nguồn từ khả năng của anh ấy để xác định độc giả của anh ấy với các nhân vật trong câu chuyện của anh ấy. Trong hầu hết các câu chuyện của mình, chúng tôi tìm thấy những phản ánh về trải nghiệm của riêng mình. Điều này cho thấy rằng Shakespeare đã có một cái nhìn sâu sắc về ‘bản chất con người và các vấn đề của cuộc sống. Những bi kịch của anh như “Macbeth” và “Hamlet” thể hiện rõ ràng kiến ​​thức sâu sắc của anh về tâm trí con người. Tham vọng của người đàn ông, tuyệt vọng, nỗi buồn, thất vọng và hy vọng được giải quyết trong những bi kịch với kỹ năng như vậy mà người đọc tự trải nghiệm tất cả các xung đột và cảm xúc về tinh thần, và do đó có ý tưởng tốt hơn về bản chất con người. Với kỹ năng bình đẳng, Shakespeare đề cập đến niềm vui và niềm vui của con người trong tất cả các bộ phim hài của mình. Những bộ phim hài của anh ấy, “Twelfth Night” và “As You Like It”, là một niềm vui khi đọc.Thông qua các nhân vật trong câu chuyện của anh, Shakespeare truyền tải quan điểm của anh về cuộc sống và thế giới. Bản chất của con người là chủ đề của tất cả các tác phẩm của ông, bởi sự kết hợp khéo léo giữa các từ ngữ và tình huống, ông đã cho thấy những điều tồi tệ nhất cũng như tốt nhất trong con người. bản chất của con người là chủ đề của anh ấy, những gì anh ấy viết hàng năm trước vẫn còn đúng ngay cả ngày hôm nay, và nó sẽ vẫn như vậy cho đến cuối thời gian Đó là vì tất cả những lý do mà tôi thích đọc Shakespeare.
Tuy nhiên, tôi thích đọc các tác phẩm của các nhà văn khác, chẳng hạn như tác phẩm của Charles Dickens và Jane Austen. Nhưng họ không đưa ra sự hài lòng mà Shakespeare đưa ra. Tôi thấy những câu chuyện của Shakespeare thú vị đến nỗi tôi đã đọc những câu chuyện giống nhau vài lần trong vài năm qua; và, mỗi khi tôi đọc cùng một câu chuyện, tôi học được điều gì đó mới mẻ về bản chất con người. Shakespeare thực sự là một thiên tài.