Nêu cơ chế của hiện tượng phát xạ cưỡng bức? Vẽ sơ đồ 2 mức năng lượng để minh họa nguyên lý của hiện tượng?

Leave a Reply