Describe a famous person (Miêu tả về một người nổi tiếng)

1.A famous Singer
There are many famous people in the world and IU is one of them.
Today , i will talk about her.IU is her nickname ,her real name is LEE JI EUN .
She was born on 16/5/1992 in south Korea . She is a famous singer . . She has long black hair, oval face and eyes speak .She is a petite girl and she is not very high, about 1m62 .
She has a white complexion.She looks so cute when she smiles. She often wears dresses at home and even at work. she is very friendly with people. In a nutshell, IU is a very talented and beautiful girl .

Dịch :
Có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới và IU là một trong số họ. Hôm nay, tôi sẽ nói về cô ấy.
IU là biệt danh của cô ấy, tên thật của cô ấy là LEE JI EUN. Cô sinh ngày 16/5/1992 ở Hàn Quốc. Cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng. . Cô ấy có mái tóc đen dài, mặt hình bầu dục và đôi mắt nói chuyện. Cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn và cô ấy không phải là rất cao, khoảng 1m62. Cô ấy có một làn da trắng. Cô ấy rất dễ thương khi cô ấy cười. Cô thường xuyên mặc váy ở nhà và thậm chí cả nơi làm việc. Cô ấy rất thân thiện với mọi người. Tóm lại, IU là một cô gái rất tài năng và xinh đẹp.
2.Ho Chi Minh
Uncle Ho is the greatest leader of Vietnamese people. He was born on May, 19th, 1890 in Nghe An province, into an intellectual family. His mother was a farmer. His father was a teacher.Uncle Ho knew different languages in the world. He used to work as a cook, a waiter and a tutor . He was also a famous poet. His famous writing is “ Diary in prison”. It was very valuable. Uncle Ho devoted his whole life to the independence of Vietnam. He died in Ha Noi on September, 2nd, 1969 but he is always in every Vietnamese’s memory.
I loved and respect him very much, and we always remind ourselves” “ Live, fight, work and study, following greatUncle Ho’s example. In short. I admire President Ho Chi Minh for everything, the man devoted all his life to the country’s independence and the happiness of its people. Therefore, I’m trying to behave well, study hard and improve my skills to become a good leader in the future. Eventhough we all know he had passed away, I believe he still lives in our minds and our hearts forever.
Dịch :
Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Ông ấy sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở tinh Nghệ An trng một gia đình tri thức. mẹ ông ấy là nông dân. Cha là một thầy giáo. Bác Hồ biết nhiều ngoại ngữ khác nhau trên thế giới. ông ấy đã tuuwngf làm việc như là đầu bếp, phục vụ và gia sư. Ông ấy cũng là một nhà thơ nổi tiếng. Tác phẩm nổi tiếng là “ Nhật ky trong tù”.Nó rất có giá trị. Bác Hồ đã công hiến cả đời mình vì độc lập tự do của dân tộc Việ Nam. Bác mất ở Hà Nội  vào ngày 2 tháng 9 năm 1969 nhưng Bác luôn luôn sống mãi trong tâm trí của người Việt Nam.
Chúng tôi luôn yêu quy và ngưỡng mộ Bác. Chúng tôi luôn sống, chiến đấu, làm việc và học tập theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại. Tóm lại,  tôi ngưỡng mộ Chủ Tịch Hồ Chí Minh vì mọi thứ, người đã cống hiến cả đời mình vì độc lập, hạnh phúc của nhân dân ta.. vì vậy tôi cố gắng cư xử tốt, học tập chăm chỉ và nâng cao kĩ năng của mình để trở thành người lãnh đạo tốt trong tương lai. Mặc dù, tất cả chúng ta biết rằng Bác đã đi xa nhưng tôi tin rằng Bác luôn sống mãi trong tâm trí của chúng ta.
3.Bill Gates
Bill Gates is one of the richest businessmen in the world, who is the founder of the largest computer and technology business in the world, Microsoft. In the company’s early days, no one would have thought that it would change both America and the world from that point on. Gates and his company have created both computers and software that has revolutionized everything in America and the world. What is more amazing is the company continues to grow and revolutionize the ways in which Americans live out their lives. Most importantly, Gates makes people comfortable with his software by making it operate easier and more enjoyable. Bill Gates is living the American dream. Bill Gates is a modern business phenomenon. His story is not simply a story of technical brilliance and enormous wealth; it is one of remarkable business vision and an obsessive desire to win. It is also about a leadership style that is radically different to anything the business world has seen before. He is of a most unique type the world has never seen before.
Dịch :
Bill Gates là một trong những doanh nhân giàu nhất trên thế giới, là người sáng lập của công việc kinh doanh máy tính và công nghệ lớn nhất thế giới, Microsoft. Trong những ngày đầu của công ty, không ai có thể nghĩ rằng nó sẽ thay đổi cả nước Mỹ và thế giới từ thời điểm đó. Gates và công ty của ông đã tạo ra cả hai máy tính và phần mềm đã cách mạng hóa tất cả mọi thứ ở Mỹ và trên thế giới. Điều đáng kinh ngạc hơn là công ty tiếp tục phát triển và cách mạng hóa cách thức mà người Mỹ sống ra cuộc sống của họ. Quan trọng nhất, Gates làm cho mọi người cảm thấy thoải mái với phần mềm của mình bằng cách làm cho nó hoạt động dễ dàng hơn và thú vị hơn. Bill Gates đang sống trong giấc mơ Mỹ. Bill Gates là một hiện tượng kinh doanh hiện đại. Câu chuyện của ông không chỉ đơn giản là một câu chuyện của sáng kỹ thuật và tài sản khổng lồ; nó là một trong những tầm nhìn kinh doanh vượt trội và một khát vọng ám ảnh để giành chiến thắng. Nó cũng là về một phong cách lãnh đạo đó là hoàn toàn khác với bất cứ điều gì trên thế giới kinh doanh đã được thấy trước đó. Ông là một loại độc đáo nhất thế giới chưa bao giờ thấy trước đây.

Nguồn : Tổng hợp Intenet

Leave a Reply