Home » Archive by category "Triết học Mác – Lênin"

Khái niệm giai cấp công nhân?

1) Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ giai cấp có lợi ích đối...