Thế mạnh của thiên nhiên khu vực đồng bằng đối với việc phát triển phát triển kinh tế- xã hội?

Thế mạnh của thiên nhiên nhiên khu vực đồng bằng:

– Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng các loại nông sản, mà nông sản chính là lúa gạo.

– Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên khác như thủy sản, lâm sản và khoáng sản.

– Là nơi có điều kiện để tập trung các thành phố, các khu công nghiệp và các trung tâm thương mại.

– Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông.