Cách biến đổi từ thập lục phân thành nhị phân!

 

Các số thập lục phân rất dễ đổi thành nhị phân.

T hực ra các số thập lục phân cũng chỉ là một cách biểu diễn các số nhị phân thuận lợi hơn mà thôi (bảng 2-1). Để đổi các số thập lục phân thành nhị phân, chỉ cần thay thế một cách đơn giản từng con số thập lục phân bằng bốn bit nhị phân tương đương của nó.

          Ví dụ: Đổi số thập lục (DF6)16 thành nhị phân:

                   D      F      6                  

               1101  1111  0110

                                      (DF6)16 = (110111110110)2.

Leave a Reply