Cách biến đổi từ thập lục phân sang thập phân!

 

Các số thập lục phân có thể được biến đổi thành thập phân bằng cách tính tổng của các con số nhân với giá trị vị trí của nó.

          Ví dụ :1. Biến đổi các số a.(5B)16.        2. (2AF)16 thành thập phân.

1.Số thập lục phân: 5     B

Trọng số vị trí:    161  160

                   Giá trị vị trí :       16   1

                   Số thập phân: 5*16 + B*1 = (91)10.

2.Số thập lục phân: 2     A     F          

Trọng số vị trí:    162  161   160

                   Giá trị vị trí :       256  16    1

                   Số thập phân: 2*256 + A*16  + F*1 = (687)10.

Leave a Reply