Cách biến đổi từ nhị phân sang thập phân!

Ví dụ : Biến đổi số nhị phân (11001)2 thành số thập phân:

          Trọng số vị trí:  24   23   22   21   20

          Giá trị vị trí:     16   8    4     2    1

          Số nhị phân:      1    1    0     0    1

          Số thập phân: 1*24 + 1*23 + 0*22 + 0*21 + 1*20 = (25)10

Leave a Reply