Cách biến đổi thập lục phân sang thập phân!

Để biến đổi các số thập phân thành thập lục phân, ta sử dụng phương pháp chia lặp, với cơ số 16.

          Ví dụ : Biến đổi  (1776)10 thành thập lục phân.

                   1776/16 = 111 + 0 (LSB).

                   111/16   = 6 + 15 hoặc F.

6/16       = 0 + 6 (MSB).

Số thập lục phân: (6F0)16.

Leave a Reply