Các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu

Một hệ cơ sở dữ liệu cơ bản gồm 5 thành phần sau :
1.Người dùng

  • Người Quản trị hệ thống.
  • Người phân tích thiết kế hệ thống.
  • Người viết phần mềm.
  • Người dùng cuối (Người sử dụng).

+ Người quản trị hệ thống :

Là người đứng đầu quản lý , chịu trách nhiệm với nguồn dữ liệu , có nhiệm vụ tổ chức nội dung của cơ sở dữ liệu. Tạo và cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu cho người dùng, đưa ra các yêu cầu về phần cứng và phần mềm, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn, sao lưu phục hồi thông tin khi có sự cố.

+Người phân tích thiết kế hệ thống :

Là người chịu trách nhiệm xác định dữ liệu nào cần lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, lựa chọn những cấu trúc thích hợp để biểu diễn và lưu trữ. Khảo sát tất cả người sử dụng cơ sở dữ liệu để hiểu được yêu cầu của họ đối với cơ sở dữ liệu. Sau đó tiến hành phân tích thiết kế hệ thống sau khi thống nhất tất cả các yêu cầu của người sử dụng.

+Người viết phần mềm :

Viết phần mềm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của hệ thống bằng những ngôn ngữ phù hợp .

+Người sử dụng (Người dùng cuối) :

Là những người truy cập cơ sở dữ liệu để cập nhật dữ liệu ,để truy vấn dữ liệu , thống kê, báo cáo.

2.Ứng dụng

Cho phép thực hiện các thao tác cần thiết để truy cập một cơ sở dữ liệu như tọa lập, xử lý, cập nhật cơ sở dữ liệu.

3.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Là phần mềm cho phép định nghĩa cấu trúc để lưu trữ dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu sao cho đảm bảo an toàn, bí mật của dữ liệu.

VD : access,SQL server,My SQL,….

4.Phần cứng

Là các thiết bị, phương tiện dùng để lưu trữ, truy cập cơ sở dữ liệu.

5.Cơ sở dữ liệu

Leave a Reply